معرفت شناسی، عقلانیت و اقتصاد
38 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » پاییز و زمستان 1379 - شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کی از وجوه تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، در مبانی معرفت شناختی آنهاست. تأثیر معرفت‎شناسی برعلوم اجتماعی از جمله اقتصاد، حداقل می‎تواند از سه بعد: متدلوژی علوم، محتوای نظریه‎های علمی و قلمرو علوم باشد. تأثیر معرفت‎شناسی در متدلوژی اقتصاد، به گونه‎ای است که پذیرش نوعی خاص از معرفت‎شناسی، مستلزم اتخاذ روشی خاص در بررسی مسائل اقتصادی است. به همین جهت، شیوه‎های به کار گرفته شده در اقتصاد، نتیجه دیدگاههای معرفت‎شناسانه اقتصاددانان است. پذیرش عقلانیت جامع‎نگر اسلامی، این امکان را برای نظریه‎پرداز اقتصاد اسلامی فراهم می‎سازد تا خود را محصور در روشهای تجربی و ریاضی نسازد؛ بلکه به تناسب موضوعات، از روشهای گوناگون تحلیل استفاده نماید و بویژه اثر‎پذیری رفتار اقتصادی را از آموزه‎های دینی تبیین کند
آدرس اینترنتی